Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en alle overeen-komsten met Bureau Bosch tot uitvoering van diensten en/of levering van zaken door Bureau Bosch, alsmede op alle daarmede samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Bureau Bosch en een wederpartij (hierna te noemen: Cliënt).

1.2 Algemene voorwaarden gehanteerd door Cliënt zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Bureau Bosch en Cliënt is overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst van Cliënt met Bureau Bosch kan verschillende door Bureau Bosch te leveren diensten of zaken op het gebied van financiën of andere onderwerpen inhouden. De overeenkomst wordt door Bureau Bosch schriftelijk vastgelegd en door Cliënt voor akkoord ondertekend. Wijzigingen van de overeenkomst, gedurende de uitvoering daarvan, worden door Bureau Bosch schriftelijk vastgelegd en door Cliënt voor akkoord ondertekend.

2.2 Cliënt heeft, naast de overeenkomst met Bureau Bosch, geen overeenkomst(en) met der-den gesloten of zal deze sluiten gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Bureau Bosch en Cliënt, waarvan de inhoud gelijk of gelijksoortig is aan de door Cliënt met Bureau Bosch gesloten overeenkomst.

2.3 De overeenkomst van Cliënt met Bureau Bosch houdt te allen tijde uitsluitend een inspan-ningsverplichting voor Bureau Bosch in, tenzij Bureau Bosch uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft gegarandeerd.

Artikel 3: Uitvoering

3.1 Bureau Bosch is gehouden bij de uitvoering van de met Bureau Bosch gesloten overeen-komst de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

3.2 Indien Bureau Bosch bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van gegevens, die door of namens Cliënt aan Bureau Bosch ter hand zijn gesteld, is Bureau Bosch niet ge-houden deze gegevens op hun juistheid of volledigheid te controleren. Bureau Bosch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze ge-gevens.

3.3 Indien Bureau Bosch bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van gegevens van derden, zijn deze verkregen uit openbare en andere door Bureau Bosch betrouwbaar geachte bronnen. Bureau Bosch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.

3.4 Cliënt zal telkenmale aan Bureau Bosch alle door Bureau Bosch gevraagde informatie aan Bureau Bosch verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Cliënt zal telkenmale aan Bureau Bosch ongevraagd de informatie verstrekken, waarvan Cliënt weet of behoort te weten dat deze voor Bureau Bosch van belang is of zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.5 Bureau Bosch kan, in het kader van een door Cliënt met Bureau Bosch gesloten overeen-komst, adviseren over de door Cliënt in te schakelen derden, over de door Cliënt te selecteren en te contracteren wederpartijen en over de voorwaarden en uitvoering van de door Cliënt beoogde transactie. Bureau Bosch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beslissingen van Cliënt van welke aard dan ook, die (mede) gebaseerd zijn op de door Bureau Bosch verstrekte adviezen.

3.6 Indien Bureau Bosch door Cliënt wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een project, be-rust de projectleiding bij Cliënt of een door Cliënt aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7 Indien Bureau Bosch personen ter beschikking stelt aan Cliënt voor het verrichten van werkzaamheden, zullen deze personen werken onder leiding en onder verantwoordelijkheid van Cliënt.

3.8 Indien de overeenkomst tussen Bureau Bosch en Cliënt betrekking heeft of samen-hangt met of voortvloeit uit een overeenkomst die Cliënt met een derde heeft gesloten, is Cliënt gehouden Bureau Bosch volledig en schriftelijk in te lichten over deze overeenkomst en alle voorwaarden waarop deze is gesloten.

Artikel 4: Beloning

4.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen Cliënt en Bureau Bosch zullen partijen de aan Bureau Bosch toekomende beloningen en de door Bureau Bosch aan Cliënt in rekening te brengen kosten overeenkomen.

4.2 Bureau Bosch zal voor de uitvoering van de door Cliënt met Bureau Bosch gesloten overeenkomst de volgende beloningen in rekening kunnen brengen:

(I) een vast bedrag;
(II) een bedrag gebaseerd op de door Bureau Bosch aan de uitvoering van de over- eenkomst bestede tijd;

Deze beloningen worden, voor zover van toepassing, vermeerderd met omzetbelasting.

4.3 Tenzij anders is overeengekomen zal Bureau Bosch periodieke facturen verzenden voor de door Bureau Bosch verrichte diensten of geleverde zaken.

4.4 Indien Cliënt niet binnen de betalingstermijn van een factuur bezwaar maakt tegen de samenstelling of de hoogte daarvan, wordt Cliënt geacht met de verschuldigdheid van de factuur in te stemmen. De omvang van de verplichtingen van Cliënt blijkt uit de administratie van Bureau Bosch, behoudens tegenbewijs.

4.5 Cliënt is gehouden de aan Bureau Bosch verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, aan Bureau Bosch te betalen zonder enige verrekening, inhouding of opschorting. Ingeval van niet tijdige of niet volledige betaling is Bureau Bosch gerechtigd tot een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente die verschuldigd is bij niet tijdige voldoening van handelsschulden, alsmede tot vergoeding van in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5: Termijn

5.1 De door Cliënt aan Bureau Bosch gegeven overeenkomst eindigt:
(I) op het moment dat deze door Bureau Bosch is uitgevoerd;
(II) indien Cliënt of Bureau Bosch de overeenkomst opzegt.

5.2 Indien Cliënt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, voordat deze door Bureau Bosch geheel is uitgevoerd, is Cliënt aan Bureau Bosch verschuldigd de door Bureau Bosch gemaakte kosten, bestaande uit de in redelijkheid gemaakte out-of-pocket expenses, en door Bureau Bosch aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd.

5.3 Indien Bureau Bosch de overeenkomst opzegt, voordat deze door Bureau Bosch is uitge-voerd, is Bureau Bosch niet gerechtigd een beloning of kosten in rekening te brengen, behoudens indien en in zover Cliënt door het reeds verrichte deel van de overeenkomst gebaat is, in welk geval Bureau Bosch gerechtigd is tot een evenredig deel van de overeengekomen beloning en vergoeding van gemaakte kosten. Bureau Bosch is, in geval van opzegging van de overeenkomst voordat deze is uitgevoerd, geen schadevergoeding aan Cliënt verschuldigd.

Artikel 6: Intellectuele eigendom; vertrouwelijkheid

6.1 Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op of in verband met door Bureau Bosch uitgevoerde overeenkomsten en daarmede samenhangende documen-ten blijven bij Bureau Bosch en gaan niet over op Cliënt, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cliënt en Bureau Bosch is overeengekomen.

6.2 Bureau Bosch verleent aan Cliënt voor onbepaalde tijd het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om ter beschikking gestelde documentatie te gebruiken, tenzij andersluidend is overeengekomen. Dit gebruiksrecht is beperkt tot eigen gebruik en uitsluitend voor het oorspronkelijke doel. Het gebruiksrecht vervalt van rechtswege op het moment dat Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een onderhandse schuldsanering aan schuldeisers voorstelt

6.3 Bureau Bosch en Cliënt zullen bij en na de uitvoering van de door Cliënt aan Bureau Bosch verstrekte overeenkomst strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot gege-vens, die tot de vertrouwelijke informatie van de ander behoren en zullen zich inspannen dat door hen ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde vertrouwelijkheid in acht nemen, voorzover niet op grond van enige wettelijke bepaling of andere bindende regelgeving inlichtingen aan derden gegeven dienen te worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Bureau Bosch is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aan Bureau Bosch toerekenbare tekortkoming, en nimmer voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

7.2 Bureau Bosch is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar werknemers, voor zover deze schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden die onder feitelijk toezicht van Cliënt, of in het kader van een door of vanwege Cliënt geleid project, zijn verricht.

7.3 In alle gevallen waarin Bureau Bosch, ondanks het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 en in alle gevallen waarin Bureau Bosch op grond van het bepaalde in artikel 7.1 gehouden is tot ver-goeding van door Cliënt geleden schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot twee maal de factuurwaarde van diensten door Bureau Bosch aan Cliënt verleend in de periode van zes maanden voorafgaande aan de datum waarop het schadebrengende feit zich voor de eerste maal voordeed of bekend werd, met inachtneming van een maximum van € 20.000,-.

7.4 Cliënt vrijwaart Bureau Bosch terzake van iedere door een derde tegen Bureau Bosch ingestelde vordering die samenhangt met of voortvloeit uit de door Cliënt met Bureau Bosch gesloten overeenkomst, alle door Bureau Bosch te maken kosten en de door Bureau Bosch als gevolg daarvan geleden of te lijden schade, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bureau Bosch.

Artikel 8: Werknemers

8.1 Cliënt zal gedurende de looptijd van enige overeenkomst tussen hem en Bureau Bosch, alsmede gedurende zes maanden daarna, direct noch indirect, arbeidsovereenkomsten aangaan met, of opdrachten verstrekken aan, werknemers van Bureau Bosch. Deze af-spraak heeft betrekking op werknemers van Bureau Bosch die betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Bureau Bosch en cliënt. Cliënt staat er voor in dat andere rechtspersonen die behoren tot hetzelfde concern zich houden aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 9: Recht- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en daarmede samenhangende overeenkomsten dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9.2 Indien Bureau Bosch als eisende partij optreedt, is in afwijking van het in artikel 9.1 be-paalde, Bureau Bosch gerechtigd doch niet verplicht het geschil aanhangig te maken voor de volgens de wet bevoegde rechter elders.